Розділ 2

 
 

Розділ 2

Використання мультимедійних технологій на заняттях гуртка англійської мови 

 

 

2.1. Метод використання комп'ютерних технологій у навчанні учнів 


Застосування інформаційно-комунікаційних технологій дозволяють значно підвищити ефективність процесу навчання іноземної мови. Використання мультимедійних програм при навчанні лексики особливо актуально на заняттях гуртка англійської мови в сучасній школі.

Мультимедіа дозволяє одночасно проводити операції з нерухомими зображеннями, динамічними зображеннями (відеофільмами, анімованими графічними образами), текстом і звуковим супроводом. Синхронний вплив на слух і зір дитини підвищує обсяг, і ступінь засвоєння переданої в одиницю часу інформаціі.

Об'ектом даного методу є - процес навчання іншомовної лексики учнів початкової школи за допомогою комп'ютерних технологій.

Предмет дослідження - навчання іншомовної лексики учнів початкової школи за допомогою комп'ютерних технологій. А метою дослідження є – теоретичне обгрунтування методики застосування комп'ютерних технологій у процесі навчання іноземних мов та розробка практичних вправ для навчання лексики за допомогою комп'ютерної програми. Використання комп'ютера представляє певні зручності і для вчителя, оскільки він не має можливості принести до школи всі потрібні йому предмети, а їх наочне зображення вимагає великої витрати часу. Специфіка предмета «Іноземна мова» полягає у формуванні комунікативних компетенцій, тобто навчанні різним видам мовної діяльності: говорінню, читанню, аудіюванню. Таким чином, враховуючи специфіку навчального предмета «Англійська мова», виділяємо основні аспекти роботи з ІКТ:

-         семантизация лексичних та граматичних матеріалів;

-         здійснення наочної і опорної підтримки;

-         проведення проміжного та підсумкового контролю;

-         використання презентацій Power Point у творчій діяльності учнів;

-         використання відеоматеріалів;

Залучення ІКТ в практику навчання англійської мови є не тільки засобом підтримки мотивації, а й допомагає у вирішенні дидактичних завдань:

-         формуванні вміння читання;

-         поповненні словникового запасу учнів;

-         підвищенні пізнавальної активності учнів;

-         вдосконаленні їх знань з предмета;

Сучасні технології залучають учнів і є одним з головних їхніх інтересів. Презентація допомагає проілюструвати будь-який виступ, як вчителя, так і учня. Тому при роботі над проектом учні активно використовують комп'ютер та Інтернет-ресурси. Зрозуміло, що кожен учень має свій багаж знань, умінь і навичок, і проекти відрізняються за змістовностю і якістю, але вони виконані у співпраці з однокласниками або вчителем. При цьому учні бачать реальний практичний результат. Вони будують нові відносини. Свої роботи вони швидше пред'являють своїм товаришам, аніж вчителю. Тут важливо показати свої здібності, приховані таланти, знайти свою модель демонстрації, захистити свою позицію, думку. Проект допомагає нам перевірити рівень сформованості вміння читання і навичок усного мовлення, так само розвиває в учнів уміння знаходити відповідну інформацію, відстоювати свою точку зору, творчо мислити. Тим самим вирішуються такі соціальні та виховні завдання, як:

-         розвиток творчого потенціалу;

-         формування комунікабельності;

-         підвищення ефективності самостійної роботи учнів;

-         підтримання освітньої ініціативи школярів.

Головним критерієм при оцінці проекту є використання мовних засобів, але і комп'ютерне оформлення теж враховується. Ми аналізуємо висловлювання учнів, стежимо за тим, як засвоєна лексика, чи правильно вони вживають граматичні структури. Наявні помилки обов'язково розбираються, виправляються, а прогалини відпрацьовуються на наступних уроках. Освітній потенціал ІКТ як засобу навчання широко використовується на заняттях для здійснення наочної і опорної підтримки навчання мови. Тут ми використовуємо тексти та фотоматеріали. Застосовуємо деякі слайди в якості роздаткового матеріалу. Наприклад: схеми, таблиці, опорні роздруківки текстів. При вивченні лексики ефективно сприймаються і запам'ятовуються учнями слайди-картинки, які знаходяться в Інтернеті. Він пропонує всілякі флеш-картинки з різної тематики. Такі завдання як Complete Word net (закінчити словникову павутину), Complete the sentence (продовжити речення), Fill in the necessary word (вставити пропущене слово) дають можливість управляти увагою учнів, зачіпають емоційну сферу дітей, дозволяють закріпити лексику з певної теми. Вважаємо головною метою нашої роботи - формування компетенцій.

Слід пам'ятати, що комунікативна компетенція тісно пов'язана з культурознавчою, а також країнознавчою компетенцією на заняттях гуртка англійської мови. Учням дається можливість знайомства з культурою країни. Тут ІКТ як засіб наочності дає великі можливості, урок стає більш яскравим і незабутнім. Велика увага формуванню країнознавчої компетенції приділяється на заняттях гуртка груп середнього рівня. Пропонуються такі теми як «Географічне положення Британії», «Традиції та свята», та ін. Використовуючи можливості комп'ютера, складаються уроки-презентації. Маючи серії занять по конкретній темі, їх можна поступово складати в систему. На таких заняттях показується велика кількість матеріалу за короткий відрізок часу. Картинки, малюнки, коментарі до них, міняють один одного, залучаючи кожного учня в процес навчання. Наприкінці презентації обов'язково проводиться перевірка розуміння. Це можуть бути питання з утримання побаченого, кросворд, тест на вибір правильного варіанту. При здійсненні контролю цікаво і прийнятно інтерактивне тестування за допомогою модуля тестування і голосування ACTIVOTE, який дозволяє спростити процес контролю і опитування. Учні відповідають на поставлені питання, а інформація від них відразу автоматично обробляється, дозволяючи вчителю оцінити їх знання. Таким чином, проводиться контроль читання і розуміння тексту (Reading Comprehension), контроль граматичних навичок певного явища, контроль аудіювання (Listening Comprehension). Учні швидко адаптуються до нових засобів навчання і з бажанням включаються в роботу. При такому виді контролю кожен учень сам обмірковує і виконує завдання за встановлений йому час. І питання про суб'єктивність оцінювання знімається.

Метод і прийоми комп'ютерних програм, які передбачають  

навчанню лексики на заняттях гуртка англійської мови

Давайте розглянемо можливості використання комп'ютера на всіх етапах навчання лексиці. Ознайомлення зі словами включає розкриття їх форми, значення й вживання. Використання комп'ютера дозволяє формувати графічний образ слова одночасно з його звуковим і моторним чином. На етапі показу, на екрані з'являються слова і відповідні їм картинки. Одночасно з графічним зображенням слів молодші школярі мають можливість прослухати слово (при цьому відбувається формування звукового образу слів). Письмова фіксація лексики сприяє зміцненню зв'язків слів (слухових, зорових) і сприяє тим самим, їх кращому запам'ятовуванню. Зорове і слухове сприйняття допомагає дитині активно, свідомо засвоїти лексичний матеріал. Етапи роботи з комп'ютерними програмами наступні: демонстрація, закріплення, контроль.

На прикладі комп'ютерної програми "English on holidays" розглянемо ці етапи.

На I-му етапі - введення лексики, наприклад, по темі "Weather". Використовуючи демонстраційний комп'ютер, учитель вибирає автоматичний режим: на екрані з'являються картинки, що зображують природні явища: сніг-snow, злива-shower, гроза-thunderstorm, похмуро-humidity, паморозь-drizzle, ясно-clear, сонячно-sunny, холодно-cold, хмарно-cloudy, град-hail та інші. Потім йдуть фрази: a beautiful day! - Який прекрасний день! Awful weather! - Яка жахлива погода! It usually as hot as this? - Тут завжди так жарко? 'S the forecast for tomorrow? - Який прогноз погоди на завтра? 'S windy! - Дме сильний вітер! 'S raining - йде дощ. Учні дивляться і слухають. Час роботи - приблизно 1 хвилина.

На II-му етапі йде робота з відпрацювання вимови і закріплення лексики. Учитель або учень перемикає програму з автоматичного режиму в звичайний, клацає мишкою навівши стрілку на потрібне слово або фразу. Учні повторюють за диктором хором. При наявності в класі декількох комп'ютерів, учні працюють індивідуально або парами, використовуючи навушники і мікрофон. Час роботи - приблизно 5 - 10 хвилин, воно залежить від кількості слів досліджуваної теми.

На III-му етапі проводиться контроль вивченої лексики. Учні вибирають завдання, що містять різну кількість питань по темі: 10, 20, 30. По закінченні складання іспиту на екрані з'являється таблиця результатів у відсотках. Звичайно, кожен учень прагне домогтися кращих результатів. Якщо в класі тільки один комп'ютер, він використовується як демонстраційний при введенні і фронтальному закріпленні лексики. Контроль тематичної лексики можна здійснювати, індивідуально використовуючи роздатковий матеріал - картки. Завдання на картках можуть бути аналогічні завданням комп'ютерної програми, наприклад:

Вкажіть правильний варіант перекладу:

сніг - tennis, shower, snow, umbrella, thunderstorm, boxing, basketball

Яке з написаних слів є зайвим за змістом:

February, cool, december, November, January

Комп'ютер допомагає організувати і контроль лексики на всіх етапах її вивчення. При навчанні з використанням комп'ютера учні виконують вправи одночасно, при цьому кожному учневі відразу ж повідомляється результат. Без застосування ЕОМ вчителю дуже складно перевірити виконання всіх вправ усіма учнями одночасно через нестачу часу на уроці. У зв'язку з цим вчитель передбачає, що якщо школяр вміє виконувати якусь операцію з лексичним матеріалом при виконанні одного конкретного завдання, то він, напевно, вміє виконувати цю ж операцію (або аналогічну) в інших вправах, які у цього учня не перевірялися. Вчителю доводиться робити висновки про рівень сформованості лексичних навичок на основі окремих відповідей не тільки в окремих дітей, але і у всього класу. Контроль з боку вчителя полягає в безпосередньому спостереженні за виконанням тренувальних вправ, при цьому вчитель викликає окремих учнів, щоб перевірити, правильно чи неправильно воно виконано, або використовує відстрочену перевірку в усній і письмовій формі. А зволікання в повідомленні результатів учню (при відстроченому контролі) назад пропорційно ефективності тренування. При навчанні з використанням комп'ютера контроль здійснюється на всіх етапах навчання лексики за рахунок того, що з його допомогою вирішується проблема зворотного зв'язку.

Перевага використання електронних підручників. 

Використання електронних підручників дає можливість зменшити навантаження на викладача і зацікавити велику кількість учнів. Мультимедійні програми забезпечують зворотний зв'язок і економлять час, який потрібно витратити на пошук матеріалу. Сучасне заняття англійської мови може доповнитись демонстрацією анімаційних ефектів, а також їх озвучуванням. Завдяки комп'ютерним програмам, учень сам може вибрати мету і завдання навчання. Одні призначені для закріплення отриманої інформації, а інші дозволяють засвоїти щось нове. Структура сучасного заняття англійської мови передбачає використання ігрових програм, які дозволяють сформувати навчання зі стимулюванням ініціативи, творчого мислення, а також розвитку вміння спільної дії. Електронний пристрій дозволяє розширити рамки традиційного навчання англійською мовою, який забезпечує зворотний зв'язок і інтерактивність навчання. Робота з таким підручником - це нові можливості для учня. Він не тільки засвоює англійську мову через візуальну та аудіо передачу інформації, але і проявляє підвищений інтерес до навчання, що дозволяє значно поліпшити якість навчання іноземним мовам. Таким чином, комп'ютер створює умови для індивідуалізації та інтенсифікації процесу навчання лексики, забезпечуючи виконання рівних за складністю вправ усіма школярами одночасно.

 

 

 

2.2. Глобальна мережа Інтернет - один з нових напрямків методики навчання іноземних мов

 

Одним з найбільш революційних досягнень за останні десятиліття, яке значно вплинуло на освітній процес в усьому світі, стало створення всесвітньої комп'ютерної мережі, що отримала назву Інтернет, що буквально означає "міжнародна мережа" (англ, international net ). Використання кібернетичного простору (syberspace) у навчальних цілях є абсолютно новим напрямком загальної дидактики і приватної методики, так як відбуваються зміни, які зачіпають всі сторони навчального процесу, починаючи від вибору прийомів і стилю роботи, кінчаючи зміною вимог до академічного рівня навчаються.

Інтернет - це міжнародне багатонаціональне, культурне товариство, чия життєдіяльність заснована на електронному спілкуванні мільйонів людей у всьому світі, які говорять одночасно - сама гігантська за розмірами та кількістю учасників розмова, яка коли-небудь відбувалася. Включаючись у нього на уроці іноземної мови ми створюємо модель реального спілкування.

Першорядне значення надається розумінню, передачі змісту і вираженню сенсу, що мотивує вивчення структури і словника іноземної мови, які служать цій меті. Таким чином, увага учнів концентрується на використанні форм, ніж на них самих, і навчанні граматиці здійснюється непрямим чином, в безпосередньому спілкуванні, виключаючи чисте вивчення граматичних правил. Оволодіння комунікативною і міжкультурною компетенцією неможливо без практики спілкування, і використання ресурсів Інтернет на уроці іноземної мови в цьому сенсі просто незамінне: віртуальне середовище Інтернет дозволяє вийти за тимчасові і просторові рамки, надаючи її користувачам можливість автентичного спілкування з реальними співрозмовниками на актуальні для обох сторін теми . Однак не можна забувати про те, що Інтернет - лише допоміжний технічний засіб навчання, і для досягнення оптимальних результатів необхідно грамотно інтегрувати його використання в процес уроку.

Заняття гуртка англійської мови з використанням технології «Інтернет» 

В даний час пріоритет віддається комунікативності, інтерактивності, автентичності спілкування, вивчення мови в культурному контексті, автономності та гуманізації навчання. Дані принципи роблять можливим розвиток міжкультурної компетенції як компонента комунікативної здібності. У даній роботі зроблена спроба виявити шляхи і способи оптимізації навчального процесу за допомогою ще одного методу - технологій Інтернет. Використання Інтернету в комунікативному підході як не можна краще мотивовано: його мета полягає в тому, щоб зацікавити учнів у вивченні іноземної мови за допомогою накопичення і розширення їх знань і досвіду. Учні, повинні бути готові використовувати мову для реальної комунікації поза заняттями, наприклад, під час відвідування країни досліджуваної мови, під час прийому іноземних гостей, при переписці, при обміні аудіо-та відеокасетами, результатами завдань і т.п. зі школами або друзями в країні мови, що вивчається. При цьому термін комунікативність не повинен розумітися вузько, чисто прагматично. Не можна не погодитися з І.Л. Бім, що комунікативність не зводиться тільки до встановлення за допомогою мови соціальних контактів, до оволодіння туристською мовою. Це залучення особистості до духовних цінностей інших культур - через особисте спілкування і через читання. Цей підхід, реалізований в Інтернеті, приваблює учнів шляхом зосередження на темах і надання їм можливості вибору текстів і завдань для досягнення цілей програми.

Навчаючи справжнього мови, Інтернет допомагає у формуванні вмінь і навичок розмовної мови, а також у навчанні лексики і граматики, забезпечуючи справжню зацікавленість і, отже, ефективність. Більш того, Інтернет розвиває навички, важливі не тільки для іноземної мови. Це, насамперед, пов'язано з розумовими операціями: аналізу і синтезу, абстрагування, ідентифікації, порівняння, зіставлення, вербального і смислового прогнозування і попередження і т.д. Таким чином, навички та вміння, що формуються за допомогою Інтернет-технологій, виходять за межі іншомовної компетенції навіть у рамках "мовного" аспекту. Інтернет розвиває соціальні та психологічні якості навчаються: їх впевненість в собі і їх здатність працювати в колективі; створює сприятливу для навчання атмосферу, виступаючи як засіб інтерактивного підходу.

Висновок: Розглянувши даний розділ можна сказати, що раціональне використання сучасних технічних засобів навчання іноземних мов дозволяє:

-         Заповнити відсутність іншомовного середовища на всіх етапах навчання іноземної мови.

-         Підвищувати мотивацію учнів до навчання іноземної мови.

-         Повніше реалізувати важливий дидактичний принцип наочності.

-         Створити кращі умови для програмування і контролю.

-         Здійснювати навчання з урахуванням індивідуальних типологічних можливостей кожного учня.

-         Забезпечувати прискорене формування та розвиток навичок слухового самоконтролю.

-         Виконувати багато активні види вправ з усіма учнями одночасно, включаючи говоріння.

-         Максимально використовувати аналітичні та імітаційні здібності учнів, повніше мобілізувати їх внутрішні ресурси.

 

 

 

2.3. Використання арт-технологій у навчанні англійської мови у початковій школі

 

Шкільні педагоги та психологи вже багато років вводять в навчання різні педагогічні технології, що дозволяють зробити педагогічний процес більш насиченим і цікавим. Однією з таких ефективних технологій може стати включення у викладання різних арт-технологій. В основі арт-технологій, застосовуваних у педагогіці і психології, лежить використання технік і прийомів арт-терапії. Вперше термін «арт-терапія» був ужитий А.Хіллом в 1938 році. В даний час крім цього терміна можуть використовуватися близькі за значенням назви: «терапія творчістю», «арт-терапевтичні технології», «арт-психологія», «креативна терапія», «терапія творчим самовираженням».

На думку М.Ю. Алексєєвої, під арт-терапією в школі розуміється один з напрямків у роботі педагогів і психологів, спрямований на ефективний розвиток творчого початку школярів. Близьке за змістом визначення дає М.І. Кисельова, відзначаючи, що арт-терапія є методом, пов'язаним з розкриттям творчого потенціалу індивіда, вивільненням його прихованих енергетичних резервів і, в результаті, знаходженням їм оптимальних способів вирішення своїх проблем. До арт-технологій відноситься використання: засобів ілюстративної наочності (фотографій, картин, карикатур, діаграм, колажу, слайдів); казок; пісень; віршів; ігор; кінематографа; комп'ютерного творчості; театральних постановок; танцю; малювання.

Спонтанність, креативність та творчість є найважливішими складовими частинами арт-технології. На нашому практичному досвіді, включення арт-технологій може бути дуже корисним у процесі навчання англійської мови учнів початкової школи. Даний підхід дозволяє вчителю підвищити мотивацію учнів, і внаслідок цього покращити їх успішність. Практика показує, що дитина успішніше засвоює матеріал на уроці в тому випадку, коли він зацікавлений. Застосування елементів арт-технологій в навчанні іноземної мови включає фантазію, уяву, інтуїцію, творче мислення, що благотворно позначається на емоційному стані учнів. Багато вчителів відзначають великі потенційні можливості творчої гри в якості засобу навчання англійській мові. Завдяки іграм активізуються всі пізнавальні процеси учнів: увагу, пам'ять, мислення, творчі здібності. Гра може стати ефективним засобом, що допомагає вчителю іноземної мови перетворити досить складний процес навчання в захоплюючу і улюблене учнями заняття. Ігри можуть використовуватися на будь-якому етапі навчання англійській мові і з будь-якої вікової групою. Одним із головних завдань на середньому етапі навчання англійської мови в школі є постановка правильної вимови. Тому особливу увагу необхідно приділити такого етапу уроку, як фонетична зарядка, що проводиться в ігровій формі. Діти краще сприймають і засвоюють матеріал, якщо він якось обігрується, інсценується, в цьому хорошу допомогу надають вірша, пісні і казки. Використання на уроці англійської мови пісень, рифмовок, віршів дозволяє учням оволодіти лексикою і граматичними структурами без особливих зусиль. Включення пісень сприяє формуванню лінгвістичної компетенції учнів, розвиває навички вимови. Зміст текстів пісень і віршів сприяє розширенню активного запасу слів учнів.Создан 27 янв 2015